::: تعمیرات لوازم خانگی بوش، زیمنس و آاگ ::: آدرین فیدار پارسیان ::: - عیوب احتمالی اسپلیت و کولر گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

ادامه بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی...

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

در این قسمت نیز به بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی خواهیم پرداخت

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

در این قسمت نیز به بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی خواهیم پرداخت

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

در این قسمت نیز به بررسی برخی از عیوب احتمالی در کولرهای گازی خواهیم پرداخت

عیب یابی و تعمیر کولر گازي

امکان عیب: کولر روشن نمی شود.
علت: کلید اصلی خراب است.
در بعضی از کولر ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور نموده.